Sierpień 24, 2021

Archiwum zapytań ofertowych

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 1/3/2019 z dnia 30.03.2019

W ramach realizacji projektu i działań na poziomie „Proof of principle” fundusz poszukuje wykonawcy usługi badawczej dotyczącej przygotowania analizy rynku oraz analizy przestrzeni patentowej. Przedmiotowe badanie dotyczy zastosowania rzeczywistości wirtualnej w opiece medycznej.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert zgodnie z opublikowanym poniżej tekstem zapytania do dnia 14.04.2019

Załączniki będą dostępne do pobrania do dnia składania ofert:

30.03.2019

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 1/6/2019 z dnia 25.06.2019

W ramach realizacji projektu i działań na poziomie „Proof of principle” fundusz poszukuje wykonawcy usług badawczych w zakresie:

 1. Przeprowadzenie wstępnego ankietowego badania rynku dla koncepcji produktu kierowanego do kobiet korzystających z pływalni publicznych.
 2. Przeprowadzenie wstępnych badań stanu techniki dla opracowywanego wynalazku.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert zgodnie z opublikowanym poniżej tekstem zapytania do dnia 10.07.2019

Załączniki będą dostępne do pobrania do dnia składania ofert:

25.06.2019

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 1/9/2019 z dnia 24.09.2019

W ramach realizacji projektu i działań na poziomie „Proof of principle” fundusz poszukuje wykonawcy usług badawczych w zakresie przygotowania analizy trendów i rozwiązań z zakresu procesowania języka pisanego z branży medycznej poprzez automatyczne algorytmy rozpoznające kluczowe sformułowania.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert zgodnie z opublikowanym poniżej tekstem zapytania do dnia 9.10.2019

Załączniki będą dostępne do pobrania do dnia składania ofert:

24.09.2019

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 1/3/2020 z dnia 16.03.2020

W ramach realizacji projektu i działań na poziomie „Proof of principle” fundusz poszukuje wykonawcy usług badawczych w zakresie przygotowania analizy w zakresie:

 1. analizy specjalizacji medycznych pod kątem ilości pacjentów w tym wykonanie badania ankietowego wśród wskazanych ośrodków medycznych.
 2. analizy dostępnych metod komunikacji z osobami głuchoniemymi w tym opracowania scenariuszy komunikacji podczas wizyty SOR/ZRM.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert zgodnie z opublikowanym poniżej tekstem zapytania do dnia 30.03.2020

Załączniki będą dostępne do pobrania do dnia składania ofert:

16.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 2/3/2020 z dnia 17.03.2020

W ramach realizacji projektu i działań na poziomie „Proof of principle” fundusz poszukuje wykonawcy usług badawczych w zakresie przygotowania analizy w zakresie w zakresie przygotowanie wstępnego opisu algorytmu pozwalającego na szacowanie długości trwania wizyty lekarskiej wraz z mechanizmem pozwalającym na wstępne określenie problemu klinicznego pacjenta i pilności wizyty.

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert zgodnie z opublikowanym poniżej tekstem zapytania do dnia 31.03.2020

Załączniki będą dostępne do pobrania do dnia składania ofert:

17.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 1/11/2020 z dnia 17.11.2020

W związku z potrzebami marketingowymi Funduszu poszukujemy wykonawcy realizacji filmu korporacyjnego.

Oczekiwany zakres współpracy prezentujemy poniżej:

 1. Przygotowanie 3 wariantów koncepcji filmu
 2. Przygotowanie scenopisu do wybranego wariantu
 3. Przynajmniej 3 dni zdjęciowe w trzech lokalizacjach w Polsce
 4. Opracowanie ścieżki lektora wraz z nagraniem w wersji polskiej i angielskiej, dla wersji angielskiej lektor native speaker (przygotowanie i umieszczenie napisów typu subtitels w wersji anglojęzycznej dla wypowiedzi nagranych w filmie)
 5. Film w rozdzielczości Full HD, dostosowany do odtwarzania w kanałach mediów społecznościowych (linkedin, Facebook, Youtube)
 6. Trzy iteracje modyfikacji filmu zmontowanego zgodnie z sugestią zleceniodawcy
 7. Korekcja barwna filmu
 8. Przeniesienie praw majątkowych do filmu.
 9. Oddzielny mix dźwięku, oraz prawa do wykorzystania ścieżki dźwiękowej.

Zakładamy nawiązanie stałej współpracy z wyłonionym wykonawcą w zakresie przygotowania kolejnych podobnych produkcji.  Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia kolejne produkcje objęte będą odrębnym zleceniem. Rozliczenie będzie odbywało się na podstawie faktury wystawionej po pomyślnym odbiorze wykonanego zlecenia.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert do dnia 29.11.2020.

Termin składania ofert przedłużono w dniu 9.12.2020 do dnia 11.12.2020.

17.11.2020

W związku z potrzebami Funduszu dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządów spółek portfelowych, w których rozwój i finansowanie zaangażowany jest Fundusz, poszukujemy wykonawcy pakietu informacyjnego w zakresie odpowiedzialności:

 • członków zarządu za zobowiązania spółki portfelowej
 • członków zarządu wobec spółki i udziałowców
 • kontraktowej (odpowiedzialność odszkodowawcza, kary umowne)
 • grantobiorców (wynikająca z umów zawartych z Platinum Alfa i NCBR)
 • za naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich i własności przemysłowej
 • za czyny nieuczciwej konkurencji
 • na gruncie ustawy o wyrobach medycznych
 • za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • członków zarządu za zobowiązania podatkowe
 • karno-skarbowej i karnej za nieprawidłowości w rozliczeniach ze Skarbem Państwa
 • za naruszenie przepisów o rachunkowości
 • karnej za naruszenie zasad dotacji/subwencji

Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku. Fundusz rezerwuje sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybraną w ramach postępowania ofertę. Preferowane będą usługi kompleksowe.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert do dnia 01.12.2020

23.11.2020

W związku z potrzebami Funduszu dotyczącymi realizacji wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO., poszukujemy wykonawcy w zakresie:

1.    Szkolenia w zakresie wymagań związanych z RODO
2.    Audyt dokumentacji w zakresie prawidłowości pod względem ochrony danych osobowych z uwzględnieniem wymagań wynikających z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1
3.    Wskazanie obszarów do doskonalenia na podstawie audytu dokumentacji.
4.    Szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych dedykowane do specyfiki firmy z uwzględnieniem przypadków analizowanych na podstawie dokumentacji.

Zakładamy nawiązanie stałej współpracy z wyłonionym wykonawcą w zakresie wsparcia w obszarze ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert do dnia 10.12.2020

01.12.2020

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe 1/08/2021 z dnia 23.08.2021

W związku z potrzebami marketingowymi Funduszu poszukujemy wykonawcy realizacji filmu korporacyjnego.

Oczekiwany zakres współpracy prezentujemy poniżej:

 1. Przygotowanie 3 wariantów koncepcji filmu
 2. Przygotowanie scenopisu do wybranego wariantu
 3. Przynajmniej 3 dni zdjęciowe w trzech spółkach z portfolio Funduszu
 4. Opracowanie ścieżki lektora wraz z nagraniem w wersji polskiej i angielskiej, dla wersji angielskiej lektor native speaker (przygotowanie i umieszczenie napisów typu subtitels w wersji anglojęzycznej dla wypowiedzi nagranych w filmie)
 5. Film w rozdzielczości Full HD, dostosowany do odtwarzania w kanałach mediów społecznościowych (linkedin, Facebook, Youtube)
 6. Trzy iteracje modyfikacji filmu zmontowanego zgodnie z sugestią zleceniodawcy
 7. Korekcja barwna filmu
 8. Przeniesienie praw majątkowych do filmu.
 9. Oddzielny mix dźwięku, oraz prawa do wykorzystania ścieżki dźwiękowej.

Zakładamy nawiązanie stałej współpracy z wyłonionym wykonawcą w zakresie przygotowania kolejnych podobnych produkcji.  Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia kolejne produkcje objęte będą odrębnym zleceniem. Rozliczenie będzie odbywało się na podstawie faktury wystawionej po pomyślnym odbiorze wykonanego zlecenia.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert do dnia 15.09.2021.

23.08.2021

W związku z potrzebami Funduszu dotyczącymi realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”, poszukujemy wykonawcy trybie ciągłym przez okres do 12 miesięcy w poniższym w zakresie:

 1. Wspomaganie zarządzania projektami portfelowymi
 2. Wsparcie bieżące w zakresie przetwarzania danych finansowych
 3. Wsparcie bieżące w zakresie prac biurowych i administracyjnych

Zakładamy nawiązanie stałej współpracy z wyłonionymi wykonawcami w zakresie ww. wsparcia w formie umowy o prace lub umowy zlecenie.

Termin składania ofert przedłużono do dnia 15.03.2022.

15.01.2022

W związku z potrzebami Funduszu dotyczącymi realizacji wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO., poszukujemy wykonawcy trybie ciągłym przez okres minimum 12 miesięcy w poniższym w zakresie:
1.    Aktualizacja i ponowna inwentaryzacja przetwarzanych danych osobowych
2.    Aktualizacja dokumentacji organizacyjnej dotyczącej danych osobowych
3.    Szkolenia w zakresie wymagań związanych z RODO
4.    Wsparcie bieżące w zakresie ochrony danych osobowych adekwatnie do bieżących potrzeb.

Zakładamy nawiązanie stałej współpracy z wyłonionym wykonawcą w zakresie wsparcia w obszarze ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Zainteresowanych oferentów prosimy o składanie ofert do dnia 15.09.2021

23.08.2021