Czerwiec 14, 2016

SPECJALIZACJA

Obszar inwestycyjny Funduszu to Spersonalizowana Opieka Medyczna. Jest to podejście w medycynie, które zakłada dobieranie odpowiednich sposobów leczenia uwzględniając specyficzne cechy indywidualnego pacjenta. Każdy pacjent jest bowiem inny i inaczej reaguje na poszczególne leki i metody terapii. Medycyna spersonalizowana opiera się na unikatowych dla każdego pacjenta danych klinicznych, genetycznych, genomowych i środowiskowych, której celem jest pomoc lekarzowi przy podjęciu decyzji co do strategii leczenia danego pacjenta oraz uniknięcia niepotrzebnych kosztów i ryzyka związanego z terapią, która nie ma szans zadziałania. Rozwój medycyny spersonalizowanej jest jednym z istotnych trendów, które mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności prowadzonych terapii, poprawy zdrowia społeczeństwa, zmniejszenia kosztów funkcjonowania służby zdrowia. Rozwój technologii, a także kompetencji społeczeństwa do korzystania z rozwiązań opartych o nowe technologie pozwala na coraz szersze możliwości stosowania rozwiązań z obszaru medycyny spersonalizowanej.

Główny trzon obszaru inwestycyjnego Funduszu w ramach Spersonalizowanej Opieki Medycznej koncentruje się wokół technologii wskazanych w ramach KIS 1 i uzupełniony jest przez wybrane obszary technologiczne zawarte w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji nr 2, 14, 15, 16 i 19, które dzięki swojej specyfice mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia istniejących lub stworzenia nowych rozwiązań w obszarze Spersonalizowanej Opieki Medycznej.

Obszar Spersonalizowanej Opieki Medycznej definiowany przez Fundusz zawiera się w technologiach z obszarów:

  • Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (KIS 1). W szczególności: Badania i rozwój produktów leczniczych, Bioinformatyka, Technologie medycyny regeneracyjnej, Technologie telemedyczne, Informatyczne narzędzia medyczne
  • Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (KIS 2). W szczególności: Telemedycyna w diagnostyce i terapii, Diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji, Markery / testy, Nowe cele prewencyjne i/lub terapeutyczne, Badania kliniczne
  • Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (KIS 14). W szczególności: Sensory fizyczne, Biosensory, Sieci sensorowe, Zagadnienia horyzontalne (przekrojowe) w technologiach sensorowych
  • Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (KIS 15). W szczególności: Technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy wbudowane, Zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach, Interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna w inteligentnych sieciach, Standaryzacja, bezpieczeństwo i modelowanie inteligentnych sieci, Pozycjonowanie i nawigacja, Przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacyjna, Innowacyjne zastosowania geoinformacji
  • Elektronika oparta na polimerach przewodzących (KIS 16). W szczególności: Sensory elastyczne, Elektronika osobista i tekstylia inteligentne
  • Inteligentne technologie kreacyjne (KIS 19). W szczególności: Gry (np. rehabilitacyjne)